Otázka

Z skolavpohode.cz

karla n. se ptá

ČESKÝ REALISMUS KONCE 19. STOL.

ČESKÝ REALISMUS KONCE 19. STOL.

Charakteristika doby: ? od 2.pol.19.století prožívá Evropa rozmach přírodních i technických věd ? to vše lidi naplnilo důvěrou v rozum a smyslové poznání

Charakteristika literatury: ? realismus ? z lat.realis (věcný, skutečný) ? umělecký směr, který chce přesně, pravdivě a bez příkras zobrazit skutečnost ? realisté chtějí podat ve svých dílech co nejširší obraz soudobé společnosti, usilují o to zachytit všechny společenské vrstvy (od šlechty až po chudáky) a všechna prostředí ? namísto vypjatého romantického individua, chtějí umělci vykreslit společenské typy, zajímají se o průměrného člověka ? narozdíl od romantiků realisté neutíkají do minulosti, náměty svých děl čerpají výhradně ze současnosti ? umělci věří, že člověk je formován vnějšími podmínkami (dědičností, rasou, společenským prostředím...) ? tento názor se vystupňoval do naturalismu: člověk je trpným produktem pudů a prostředí, od nichž se není schopen osvobodit; dílo má být výkladem, dokumentem takového života ? typický literární žánr: ROMÁN ? autorský přístup: autor přistupuje k látce objektivně, vypravěč se příběhu neúčastní, ale stojí nad ním - ER-FORMA ? jazyk a styl: vzhledem k faktu, že umělci usilují o zachycení skutečnosti, využívají hovorový jazyk i nářečí

VĚDECKÝ REALISMUS

V 80 letech 19. stol. vyvolala mladá generace realistických vědců spor o pravost rukopisu Královedvorského a zelenohorského (RKZ), dvou domněle staročeských památek. Vědci, profesoři České univerzity, vystoupili s teorií, že se jedná o padělky.

Byli to: Jan Gebauer ? jazykovědec Jaroslav Goll ? historik Jaroslav Vlček ? literární historik Otakar Hostínský ? estetik Tomář Garrigue Masaryk ? sociolog, filozof

Bylo dokázáno, že se nejedná o staročeské památky, stále však nebyla vyřešena otázka autorství. Nesporná byla pouze úloha Václava Hanky.

Češi chtěli být na něco hrdí, a tak nechtěli věřit, že RKZ je falešný.

Generace realistických vědců založila časopis Atheneum, kde publikovala své názory. Později byly myšlenky realistů publikovány v časopise Čas, který založil a řídil Jan Herben.

? TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK (1850-1937) ? vymyslel pojem ? Národní obrození ? profesor sociologie a filozofie na Karlově univerzitě ? vůdce skupiny realistů ? v 90. letech založil realistickou stranu

Celý život se snažil o uskutečnění ideálů demokracie a humanity, které nacházel v dějiných u Jana Husa a organizace u Jana Husa a Jednoty bratrské. Roku 1899 vystupuje rozhodně proti antiseministické kampani v souvislosti s tzv. hilsneriádou, procesem proti Leopoldu Hilsnerovi, obviněnému z rituální vraždy Anežky Hrůzové.

Díla: Jan Hus Karel Havlíček České otázka (snahy a tužby NO) Rusko a Evropa ? kriticky hodnotí poměry v Rusku, které poznal ze svých návštěv Světové revoluce ? zachycuje odboj za první SV, který organizoval s E. Benešem a M. R. Štefánikem O studiu děl básnických ? dílo by mělo čtenáře vychovávat ? tzv. hodnotí ho podle obsahu; říká, že umělec je důležitější než vědec a má velkou úlohu při seznamování čtenáře s prostředím o kterém píše; vyzdvihuje proti romantické rozervanosti realist. střízlivosti a odsuzuje Zollův naturalismus.

HISTORICKÁ PRÓZA - důsledek zájmu o znovuoživení historie, která se projevila již v literatuře Ruchovců a Lumírovců

? ALOIS JIRÁSEK (1857 ? 1930) ? pocházel z Horova (východní Čechy), kde se každoročně pořádá Jiráskův Hronov ? přehlídka amatérských divadelních souborů ? studoval historii v Praze ? živil se jako učitel v Litomyšli, později v Praze ? brzy se stal uznávanou veřejnou autoritou, mezi jeho přátele patřili např. M.Aleš, K.Thomayer ? za 1. republiky působil jako poslanec a senátor ? 28.10.1918 četl na václavském náměstí vyhlášení nezávislosti nového Československého státu

	byl prozaik, autor histor. povídek a románů, dramatik

? jeho koncepce dějin vychází z koncepce F. Paladského ? => za vrchol považuje Husitství, boj za svobodu národa i vyznání ? po nástupu komunismu (1948) bylo Jiráskovo dílo dezinterpretováno a bylo dáváno za vzor komunistické literatury

1) nejstarší období dějin Staré pověsti české ? zpracoval ze starých kronik ? původně pro mládež beletristicky zpracované ? nejznámější české pověsti ? dělí se do 3 částí:

1) Staré pověsti české

	nejstarší pověsti převzaté např. z Kosmovy kroniky nebo z Hálkovy kroniky
	např. O Libuši, O Bivojovy, Dívčí válka ?

2) Pověsti doby křesťanské

	pověsti novější
	např. O Ječmínkovy, O Žižkovy, O Jánošíkovy ?

3) Proroctví

	např. Legenda o Blanických rytířích 

2) husitství románové cykly: Mezi proudy ? zachycuje počátky Husitství Proti všem ? zachycuje vrchol Husitství

3) pobělohorské období

Temno ? román, který se odehrává v první třetině 18. století - hlavními postavami jsou děti kacířského myslivce Machovce ? Helenka a Tomáš - zobrazuje násilnou rekatolizaci českých zemí - pronásledování protestantů, jezuitský fanatismus

Psohlavci ? konflikt mezi Chody pod vedením Koziny, za práva, proti Lomikarovy

4) období 19. století, Národní obrození

F.L.Věk ? 5 dílný román o dobrušském kupci a buditeli Františku Ladislavu Věkovi, který v Praze na studiích zažije např. počátky divadla Bouda, Mozartův koncert či zrušení jezuitského řádu

adaptace cestopisu Václava Šaška z Bířkova ? Z Čech až na konec světa

Drama: - husitská trilogie: Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč - s pohádkovou tématikou: Lucerna


? ZIKMUND WINTER (1846 ? 1912) ? učitel dějepisu na gymnáziu v Rakovníku a Praze ? studoval archivy a psal zejména odborné práce, ke konci života píše beletrii ( krásná literatura) ? z 16. a 17. století ? spíše než politické intriky ho zajímala historická každodennost (jídlo, móda...)

Dílo: Rozina Sebranec - příběh nalezeného děvčete a jejího zmařeného života

Mistr Kampanus - líčí konflikt jedince a doby - román - zobrazuje skutečnou postavu Jana Kampáňa Vodňanského, rektora Karlovy univerzity, která přestoupil na katolickou víru, aby se univerzita nedostala do rukou jezuitů, což se stejně stalo, Kampanus spáchal sebevraždu

VENKOVSKÁ PRÓZA

- souvisí s vlnou vlastenectví a snaží se nalézt mravní základ českého národa

? KAREL VÁCLAV RAIS (1859 ? 1926) ? prozaik, novinář a učitel ? psal povídky a romány ? jeho liter. regionem je Podkrkonoší a okolí Hlinska ? ve svém díle se zaměřil na deformované lidské vztahy ( touha po penězích, majetku...)

Dílo: Výminkáři ? povídkový soubor o hořkých osudech starých lidí, odkázaných na dobročinnosti svých dětí

Kalibův zločin ? naivní a důvěřivý sedlák Vojtěch Kaliba je vehnán do sňatku s nenasytnou Karlou, aby zakryl její poklesek ( těhotenství). Svou ženou je nemilován, je podváděn, dítě, které Karla čeká není jeho. Vlivem okolností zabije ženu motykou a sám také umírá na mrtvici. - tragický příběh podle skutečné události, který se zabývá otázkami viny a trestu

Západ - zpracovává osudy knězů, buditelů a učitelů, podněcují- Zapadlí vlastenci cích rozvoj českého národa

Pantáta Bezoušek ? humoristický román

? ANTAL STAŠEK (1843 ? 1931) ? básník a prozaik ? vl. jménem Antonín Zeman, otec Ivana Olbrachta ? právník, obhájce dělníků při soudních sporech -> inspirovalo to jeho dílo

Dílo: Blouznivci našich hor ? povídkový soubor o lidech, kteří podléhají náboženským sektám

? TERÉZA NOVÁKOVÁ (1853 ? 1912) ? matka významného liter. vědce Arna Nováka ? psala romány z východních Čech ? napsala pětici velkých románů (monografické)- zaměřeny kolem 1 postavy ? svým dílem navazuje na Karolínu Světlou

Jan Jílek ? zachycuje osudy českého emigranta, který se po letech vrací domů a hledá víru svých předků ? protestantů

Jiří Šmatlán ? o osudech člověka, který svou pravdu hledá nejprve u katolíků, pak u evangelistů a nakonec u socialistů

Na Librově gruntě Děti čistého živého ? o náboženské sektě abrahamitů Drašer ? román, zpracovává osudy skutečné postavy kněze ? Josef Justin Václav Michl

? JOSEF HOLEČEK (1853 ? 1929) ? spjat s jihočeským prostředím ? je autorem 10- dílné románové kroniky NAŠI, ve které popisuje vývoj jihočeské vesnice v několika generacích

? JAN HERBEN ? redaktor časopisu Čas ? přítel T.G.M. ? pocházel z Jižní Moravy, kterou zachytil v 3. dílném románu:

Do třetího a čtvrtého pokolení

- román o rodu sedláků ? Hrabců
REALISTICKÉ DRAMA

spjato s Národním divadlem:

? 1868 ? položení základního kamene ND ? 1881 ? slavností otevření ND představením Libuše Bedřicha Smetany, opera byla složena pro tuto příležitost a orchestr dirigoval sám autor ? neopatrností stavebních dělníků při dokončovacích pracích došlo k požáru, jenž zničil měděnou kupoli, jeviště i hlediště divadla ? 1883 ? znovuotevření divadla opět Smetanovou Libuší

Generace Národního divadla ? umělci, kteří se podíleli na výzdobě ND, která je vrcholnou ukázkou českého umění ? architekti: Josef Zítek a Josef Schulz (návrh novorenesanční budovy divadla) ? sochař: Bohuslav Schnirch (sochy Múz a bronzové trigy) ? malíři: František Ženíšek (výzdoba foyeru), Mikoláš Aleš (cyklus Vlast), Václav Brožík (dynastie království českého), Julius Mařák (krajinky), Vojtěch Hynais (autor nové opony)

Realistické drama: ? ředitelem ND byl František Adolf Šubert ? divadelní hry s venkovskou, ale i městskou tématikou ? nejvýznamnější představitelé: Ladislav Stroupežnický Gabriela Preissová Alois a Vilém Mrštíkové

? LADISLAV STROUPEŽNICKÝ (1850 ? 1892) ? dramatik a dramaturg ND ? ? autor historický veseloher Zvíkovský rarášek, ? Paní mincmistrová, spojených postavou bohéma ? a záletníka Mikuláše Dačického z Heslova ? ? první české realistické drama Naši furianti - z jihočeské vesnice - na základě jednoduché zápletky (spor o to, kdo má být ve vsi ponocným) zachytil skutečný život na vesnici, včetně složitého majetkového rozvrstvení - ve hře vystupuje přes 30 postav, některé charaktery Stroupežnický vykreslil jako ?furianty? ? umíněné a zpupné lidi se sklonem k přeceňování sebe sama - využívá jihočeské nářečí, hovorový jazyk, humor a vtip - publikum nebylo připraveno na přímé vyobrazení vesnického světa, neboť dosud znalo pouze jeho zidealizovanou podobu z divadelních her J. K. Tyla ? diskuze o tom, zda má umělec právo zobrazovat svět bez idylických příkras

? GABRIELA PREISSOVÁ (1862 ? 1946)

? autorka próz, dramat, předloh pro opery

? žila na jižní Moravě, na Slovácku ? Obrázky ze Slovácka (povídky o životě lidí na Slovácku)

? realistická dramata se sociální tematikou z moravského Slovácka:

Gazdina roba - příběh tragické lásky chudé švadleny Evy k bohatému sedlákovi Mánkovi

Její pastorkyňa - zhudebněna Leošem Janáčkem - o maceše Kostelničce, která zabije nemanželské dítě své ?pastorkyně? Jenůfy, aby zakryla její poklesek a

zajistila jí slušný život


? BRATŘI MRŠTNÍKOVÉ ? pocházeli z Jimramova na Českom. vrchovině, stejně jako Jan Karafiát, autor knihy Broučci ? dětství prožili v Ostrovačicích u Brna ? byli celkem 4: Alois, Vilém, Norbert a František

? ALOIS MRŠTÍK (1861 ? 1925) ? působil jako učitel v Divákách u Brna ? autor románu Rok na vsi ? román, který zachycuje rok na vsi; detailní kronika obyčejů a mravů života moravské vesnice

? VILÉM MRŠTÍK (1863 ? 1912) ? byl lit. kritik a překladatel ? vedl bouřlivý život v Praze, kde studoval práva ? na sklonku života se vrátl za bratrem na Moravu, materiální nouze + tvůrčí krize + podlomené zdraví = sebevražda

Dílo: Pohádka máje - román, milostný příběh Helenky a pražského studenta práv Ríši do něhož autor vložil kus sebe, dílo doplňuje poetickým líčením májové přírody => inspirované Ostrovačicemi

Santa Lucia - román, příběh moravského studenta, který si nemůže vytvořit vztah k Praze a v okamžiku, kdy se mu to podaří, tak umírá

Společné dílo: Maryša: ? realistická tragédie se sociální tématikou o 5 dějstvích, je vystavěna podle schémata klasické tragédie. ? hra o lásce, majetku a společných předsudcích ? prostředí: Jihomoravská vesnice ? postavy: Maryša, Francek, Vávra a Lízalovi ? jazyk: ve hře je využito jihomoravského nářečí ? děj: Maryša miluje chudého Francka, ale podrobí se vůli otce a vezme si ovdovělého, staršího, majetného mlynáře Vávru, který hodně pije, drama vrcholí Franckovým návratem z vojny a Vávrovým pokusem zabít ho. Zoufalá Maryša nemilovaného muže otráví a zděšena vlastním činem se dovolává božího slitování.

07.04.2010

Odpovědi

Odpovědi se zobrazují jen registrovaným. Přihlaš se, nebo se zaregistruj.